Brunnstyper för avloppsledningar

Planerar ni att anlägga ett eget avlopp? Eller kanske är du bara intresserad av hur en rörläggare arbetar? På diverse markarbeten där vatten skall ledas krävs kompetensen från goda rörläggare, för att allting ska fungera. När det kommer till brunnar för avloppsledningar finns det flera olika typer som är vanligt förekommande. Här kan du läsa mer om dem.

Nedstigningsbrunn

Den här typen av brunn krävs för att man ska kunna rensa och inspektera anslutande ledningar. Till exempel gör man detta när en ledning ändrar vinkel i profil eller i plan. Det kan också behövas där sidoledningar ansluts. Att man kan inspektera utgående vatten är viktigt, och något som i princip alla kommuner ställer mer eller mindre hårda krav på. Det ska tilläggas att en nedstigningsbrunn även kan behövas vid väldigt långa raksträckor.

Hur brunnen ser ut kan givetvis variera, men vanligt är att den är en meter i diameter. Om en rörläggare gör den med ett så kallat stals (med en nivåskillnad mellan ut- och ingående ledning) ökar vattenhastigheten. Fördelen med detta är att risken för stopp och avsättningar i brunnen minskar avsevärt.

Tillsynsbrunnar

Precis som namnet avslöjar, är tillsynsbrunnar (likt nedstigningsbrunnar) till för inspektion. I likhet med en nedstigningsbrunn är den också till för att anslutande ledningar skall kunna rensas, men det finns en avgörande skillnad: en tillsynsbrunnar tillåter bara inspektion från markytan. De placeras ungefär enligt samma principer som nedstigningsbrunnar, det vill säga när en ledning ändrar riktning eller om det handlar om långa raksträckor.

Rensbrunnar

Syftet med en rensbrunn är precis det som namnet antyder – att rensa. Den är till för rensning från markytan med utrustningen som kan manövreras därifrån, men kan nå en bra bit nedåt. Reglerna för att placera en rensbrunn skiljer sig lite åt från tillsyns- och nedstigningsbrunnar.

Här gäller att man placerar dem vid en sammanlagd riktningsändring på ledningen om högst ett kvarts varv, oaktat antalet meter till nästa rensbrunn eller annan rensanordning. Vidare ska de placeras så att avståndet mellan varje rensanordning blir högst 20 meter inomhus och 40 meter utomhus.

Det här är något som de flesta rörläggare eller brunnsborrare är medvetna om, men för den som själv planerar projektet är det viktigt att läsa på ordentligt. Det är bara genom att soffa sig tillräckligt med information om saken som man faktiskt kan få de resultat man förväntar sig. Det är inte heller alltid det är möjligt att utföra dylika projekt själv.